રોલર અને બેરિંગ

  • Bearing

    બેરિંગ

    પ્રોડક્ટનું વર્ણન: બેરિંગ એક પ્રક્રિયા જેમાં ઇનસાઇરેશન છીણવું તે માધ્યમ દ્વારા ગુસ્સો આવે છે જે ત્યાંથી વહે છે. છીણીમાં શીટ મેટલથી બનેલી સંખ્યાબંધ હોલો પ્લેટો હોય છે. દરેક પ્લેટ આગામી અંતર્ગત પ્લેટ પર રહેલી છે. દરેક પ્લેટની એક બાજુ કનેક્શન પાઇપ ગોઠવવામાં આવે છે અને વહેતા માધ્યમ માટે ડિસ્ચાર્જ પાઇપ દરેક પ્લેટની બીજી બાજુ ગોઠવવામાં આવે છે. વ્યક્તિગત પ્લેટો ટ્યુબ્યુલર તત્વોની બહુમતી દ્વારા ક્રોસ કરવામાં આવે છે જે પ્લેટોની ઉપરની બાજુએ ખુલે છે. પ્રાથમિક હવા એ છે ...
  • Roller

    રોલર

    પ્રોડક્ટનું વર્ણન: રોલર એક પ્રક્રિયા જેમાં એક ભસ્મીકરણ છીણવું તે માધ્યમ દ્વારા ગુસ્સો આવે છે જે ત્યાંથી વહે છે. છીણીમાં શીટ મેટલથી બનેલી સંખ્યાબંધ હોલો પ્લેટો હોય છે. દરેક પ્લેટ આગામી અંતર્ગત પ્લેટ પર રહેલી છે. દરેક પ્લેટની એક બાજુ કનેક્શન પાઇપ ગોઠવવામાં આવે છે અને વહેતા માધ્યમ માટે ડિસ્ચાર્જ પાઇપ દરેક પ્લેટની બીજી બાજુ ગોઠવવામાં આવે છે. વ્યક્તિગત પ્લેટો ટ્યુબ્યુલર તત્વોની બહુમતી દ્વારા ક્રોસ કરવામાં આવે છે જે પ્લેટોની ઉપરની બાજુએ ખુલે છે. પ્રાથમિક હવા સુ છે ...